Terug naar het nieuws Gepubliceerd op 09/01/2018

De vochtige gebieden, waar tal van planten en dieren huizen, zijn de bakermat van een sterke biologische diversiteit. Toch wordt op Europese schaal een krimp van deze leefgebieden waargenomen.

Op de terril werden tal van natuurlijke poelen geïnventariseerd die een netwerk van vochtige gebieden met een rijke biodiversiteit vormen (amfibieën, salamanders, vogels // amfibieën, insecten, vogels ). De poelen zijn inderdaad voor tal van soorten niet enkel een leefgebied, maar ook een schuiloord, een voedselzone of ook een voortplantingszone. Zo kunnen we er soorten van gemeenschappelijk belang vinden, zoals de rugstreeppad of een met uitsterven bedreigde soort zoals de kamsalamander. Het is dus onontbeerlijk om dit leefgebied met voorrang in stand te houden.

Deze kleine waterpartijen gaan echter achteruit, sluiten zich en slibben vanzelf dicht als niemand er zich om bekommert. Zo zullen ze uiteindelijk helemaal verdwijnen. Daarom voeren wij werken uit om poelen te herstellen of aan te leggen en zo de biodiversiteit duurzaam te bevorderen. Sinds 2015 werden op de terril een tiental poelen aangelegd en gerestaureerd, wat de biodiversiteit bevordert. Vandaag is er een plantengroei te zien die kenmerkend is voor vochtige gebieden (riet, grote lisdodde), amfibieën (rugstreeppad, vroedmeesterpad), net als salamanders (kamsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander) en vogels (kleine karekiet, rietgors).

We zullen het netwerk van vochtige gebieden verder uitbouwen - met het oog op een continuïteit in de milieuzorg -, bestaande uit poelen van verschillende grootte en diepte, kwestie van de soorten te diversifiëren.